Regulamin

paczka

Regulamin świadczenia usług kurierskich przez Eurotransport

Zapoznajcie się Państwo z zasadami dotyczącymi przesyłek powierzanych naszej firmie.

Definicje

Paczka

Rzeczy opakowane w sposób wymagany lub zwyczajowo przyjęty, zlecone przez Klienta do przyjęcia, przemieszczenia i doręczenia na podstawie PN. Wymiary Paczki nie mogą przekraczać: suma obwodu i najdłuższego boku: 2 metry, przy czym najdłuższy bok paczki nie może przekroczyć 120 cm. Waga brutto jednej Paczki nie może przekraczac 50 kg. Paczki powyżej 50 kg, są paczkami gabarytowymi i liczone są podwójnie.

Potwierdzenie nadania (PN)

Dokument wystawiany przez Nadawcę, stanowiący dowód zawarcia umowy o świadczenie usługi, a także przyjęcia przesyłki przez Eurotransport. Role potwierdzenia nadania spełnia również udostępniony klientowi i nadawany każdej Paczce indywidualny numer trackingowy, dzięki któremu Klient może zidentyfikować i prześledzić swoją przesyłkę poprzez stronę internetową podaną Klientowi przez przewoźnika.

Przesyłka

Wszystkie paczki przyjęte przez Przewoźnika na podstawie jednej umowy w danym dniu w celu przemieszczania od jednego Nadawcy i doręczenia do jednego Odbiorcy.

Kurier

Osoba działajaca w imieniu i na rzecz Przewoźnika wykonująca część usługi na zasadach umowy i regulaminu.

Przewoźnik

Firma Eurotranport, będaca pośrednikiem usługi transportowej na zlecenie Nadawcy, Odbiorcy przesyłki lub osoby trzeciej.

+OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA - KLIKNIJ BY PRZECZYTAĆ
1. Przewoźnik zobowiązany jest do odebrania od Nadawcy i dostarczenia do Odbiorcy Przesyłki w ramach wykonania Usługi (firma Eurotransport nie prowadzi usługi/dostawy i odbioru na godzinę).

2. Przewoźnik zobowiązuje się do doręczenia Przesyłki do Odbiorcy w terminie do 5 dni roboczych od daty wyjazdu samochodu.

3. Przewoźnik zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu realizacji usługi z przyczyn nie leżących po stronie Przewoźnika.

4. Przewoźnik odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki powstałe w czasię od jej przyjęcia do przemieszczania, aż do dostarczenia (wydania), a takze za zwłokę w wykonaniu Usługi.

5. Maksymalna wartość odszkodowania jaką przewoźnik może wypłacić za szkody wynikłe z nienależytego wykonania Usługi wynosi 250 Euro za pojedynczą Paczkę. Przewoźnik nie odpowiada za szkody wycenione powyżej tej kwoty.

6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki, albo zwłoka w realizacji Usługi i Usług dodatkowych powstały, w szczególności:

 • z przyczyn występujących po stronie Nadawcy albo Odbiorcy, lub osoby trzeciej, którą te osoby się posługiwały, nie wywołanych winą Przewoźnika,
 • z właściwości rzeczy nadanych do przemieszczenia,
 • wskutek działania Siły wyższej,
 • z nadania przez Nadawcę pod nazwą niezgodną z rzeczywistoscią, nieścisłą lub niedostateczną rzeczy, które Przewoźnik zgodnie z przepisami lub Regulaminem nie przyjmuje do przemieszczania,
 • z braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania Paczki (Przesyłki) narażonych w ten sposób na uszkodzenie lub ubytek zawartych w niej rzeczy,
 • z niedostateczności lub niedokładności oznakowania Paczki (Przesyłki),
 • ze szczególnej podatności przemieszczanych rzeczy na szkodę wskutek wad lub naturalnych ich wlaściwości,
 • z załadowania, rozmieszczenia lub wyładowania Przesyłki przez Nadawcę, Odbiorcę albo przez osoby działające na rachunek Nadawcy lub Odbiorcy,
 • niedostateczności lub wadliwości cech, lub numerów na sztukach Paczek (Przesyłki),
 • z jakiejkolwiek innej przyczyny wynikłej bez winy Przewoźnika.

7. Przewoźnik nie odpowiada za ubytek Przesyłki, której wagi lub liczby sztuk rzeczy w niej zawartej nie sprawdzał w chwili przyjęcia, jezeli dostarczy ją bez śladów naruszenia opakowania zabezpieczającego przez Nadawcę plombą, pieczecią lakową, taśmą Nadawcy lub w inny podobny, trwały sposób.

8. Przewoźnik odpowiada wyłącznie za rzeczywiste udowodnione straty poniesione przez Klienta wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi z wyłączeniem utraconych korzyści, zysków lub dochodu przez Klienta lub osobę trzecią, chyba że spowodowane one zostały winą umyślną Przewoźnika.

9. Jeżeli strata jest skutkiem okoliczności, za które Przewoźnik odpowiada w części, wówczas jego odpowiedzialnosc jest ograniczona do zakresu, w jakim te okolicznosci wpłynęły na powstanie straty.

10. W razie uszkodzenia Przesyłki odszkodowanie ustala się w wysokosci odpowiadajacej procentowemu zmniejszeniu się jej wartosci.

11. W razie utraty Przesyłki lub Paczki odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej rzeczywistej wartości utraconej Paczki, nie więekszej jednak niż kwota określona w pkt 1 powyżej.

12. Oprócz odszkodowania określonego w ust. 9 i 10 powyżej, Przewoźnik zwraca opłatę za transport w pełnej wysokości – w razie utraty Przesyłki, w odpowiedniej części – w razie ubytku, a w razie uszkodzenia – w wysokości odpowiadającej procentowemu obniżeniu wartości.

13. W razie zwłoki w dostarczeniu Przesyłki, jeżeli Klient udowodni, że wynikła stąd dla niego szkoda, Przewoźnik zobowiązany jest zapłacić odszkodowanie w rzeczywistej wysokości, jednak nie wyższej niż wysokość wynagrodzenia za usługę, z której wykonaniem się spóznił.

14. Przewoźnik odpowiada za utratę, niewykorzystanie lub nie należyte wykorzystanie dokumentów wypełnionych i załączonych przez Nadawcę do dokumentu PN, chyba że nie ponosi winy. Odpowiedzialność Przewoźnika za udowodnione szkody w takim przypadku ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia za usługę, dla wykonania której dokumenty zostały dołączone.

15. W przypadku odstapienia od umowy przez Nadawcę z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika, odpowiedzialność Przewoźnika za udowodnioną szkodę z tego tytułu ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia za usługę, od wykonania której Nadawca odstąpił.

16. Jeśli paczka waży powyżej 30 kg, w Klienta obowiązku jest żeby dostarczyć paczkę do kierowcy. Kierowca nie ma prawa opuszczać samochodu.


+OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ NADAWCY/KLIENTA - KLIKNIJ BY PRZECZYTAĆ
1. Nadawca jest zobowiązany dokładnie (bez błędów i pomyłek), kompletnie, czytelnie opisać Przesyłkę danymi adresowymi i kontaktowymi Odbiorcy.

2. Nadawca jest zobowiązany przekazać Przesyłkę Przewoźnikowi w stanie umożliwiającym prawidłowe wykonanie usługi i wydanie Przesyłki bez ubytku i uszkodzenia.

3. Nadawca zobowiązany jest oddać Przesyłkę w opakowaniu. Opakowanie powinno między innymi:

 • być odpowiednio wytrzymałe, zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem, takim jak taśma samoprzylepna
 • uniemożliwiaćc dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów, być odpowiednio opisane, gdy wymagają tego właściwosci lub zawartość Przesyłki.
 • w opakowaniu Przesyłki nie wolno stosować zabezpieczeń mogących uszkodzić te lub/i inne przewożone Przesyłki.

4. Składając zlecenie Nadawca/Klient zobowiązany jest przekazać Przewoźnikowi nastepujące informacje, niezbędne do wykonania usługi:

 • dane Nadawcy: nazwa firmy lub imię i nazwisko Nadawcy
 • adres Nadawcy, w tym kod pocztowy
 • telefon kontaktowy do Nadawcy
 • datę nadania Przesyłki
 • dane Odbiorcy: nazwa firmy lub imię i nazwisko Odbiorcy
 • adres Odbiorcy, w tym kod pocztowy
 • telefon kontaktowy do Odbiorcy
 • liczbę paczek i wagę Przesyłki

Poprzez złożenie zamówienia Nadawca potwierdza zgodność deklarowanych danych ze stanem faktycznym oraz zgodę na warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

5. Nadawca/Klient ma obowiązek uregulowania należności za wykonaną usługę w momencie złożenia zamówienia Przesyłki lub najpózniej 1 dzień roboczy po nadaniu, jeżeli strony uzgodniły to wcześniej.

6. Przewoźnik jest uprawniony do odmowy przyjęcia zlecenia bez podania przyczyn oraz do odmowy wykonania zlecenia, jeżeli stanowiłoby to naruszenie prawa, Umowy lub Regulaminu.

+PŁATNOŚĆ - KLIKNIJ BY PRZECZYTAĆ

1. Za świadczone usługi oplate uiszcza Platnik. Platnikiem może byc Nadawca, Adresat lub osoba trzecia wskazana przez Nadawce.

2. Platnik ma obowiazek uregulowania naleznosci za wykonana usługe w momencie złożenia przekazania Przesyłki kurierowi lub należność jest regulowana przez Odbiorcę w sklepie Karolina Shop przy odbiorze przesyłki.

3. Wszelkie opłaty za świadczone usługi ustalane są według aktualnie obowiązujacego cennika Eurotransport.

4. Płatnik nie może dobrowolnie zamienić uzgodnionej formy płatnosci bez ponownego uzgodnienia z Przewoźnikiem.

5. Przewoźnikowi przysługuje prawo zatrzymania na wszelkich Przesyłkach Klienta znajdujących się w posiadaniu Przewoźnika, w celu zabezpieczenia wszystkich roszczeń przysługujących Przewoźnikowi wobec Klienta bez wzgledu na tytuł. Przewoźnik może także wstrzymać świadczenie usług wynikajacych z Umowy do czasu spełnienia świadczeń przez Klienta, z którymi znalazł się on w opóźnieniu i obciążyc Klienta wszelkimi kosztami związanymi z wstrzymaniem świadczeń i magazynowaniem.

6. Przewoźnikowi przysługuje prawo zastawu na Przesyłce w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z Umowy od momentu jej przyjęcia do momentu jej doręczenia.

7. Przewoźnikowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku braku terminowego regulowania należności z tytułu świadczenia usług.

8. Przewoźnikowi przysługuje prawo do naliczania odsetek ustawowych za nieterminowe regulowanie należnosci z tytułu świadczenia usług oraz obciążania Klienta kwotami stanowiącymi koszt windykacji tych należności.

+PRZESYŁKI I ICH ZAWARTOŚĆ - KLIKNIJ BY PRZECZYTAĆ

1. Przewoźnik nie przyjmuje do przemieszczania i doręczenia Przesyłek zawierających:

 • rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów, konwencji czy porozumień międzynarodowych, których stroną jest UK
 • rzeczy niebezpiecznych, mogących wyrządzic szkodę osobom lub mieniu czy też spowodować zanieczyszczenie bądź uszkodzenie innych przesyłek
 • materiałów wybuchowych
 • materiałów łatwopalnych i żrących
 • alkoholu
 • papierosów
 • broni palnej
 • dzieł sztuki
 • biżuterii
 • rzeczy, na których przewóz wymagane jest odrębne zezwolenie
 • pieniędzy, czeków i innych papierów wartościowych na okaziciela
 • żywych zwierząt
 • roślin, nasion
 • towarów wymagających temperatury kontrolowanej
 • produktów leczniczych w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponentów
  do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne
 • rzeczy łatwo psujących się, żywność
 • przedmioty, dla których wymagane jest oznakowanie znakami akcyzy
 • innych rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne Przesyłki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp.

2. Przekazanie paczki o rozmiarze lub wadze większych niz wskazane w definicji Paczki – nie stanowi zawarcia umowy, a przekazane w tych warunkach Przesyłki zostaną zwrócone do Nadawcy na jego koszt w terminie trzech dni roboczych.

3. Przesyłki, które nie są zapakowane w karton (worki, torby, walizki, itp.) nie podlegają pełnemu ubezpieczeniu.

4. Szkło przewożone w paczkach nie podlega ubezpieczeniu (słoiki, szklanki, kieliszki, lampy, itp.), chyba że posiadają firmowe opakowania przystosowane do transportu drogowego. Dodatkowo jeżeli fabrycznie opakowane szkło znajduje się w paczce zbiorowej z innymi rzeczami – nie podlega pełnemu ubezpieczeniu.

+REKLAMACJE - KLIKNIJ BY PRZECZYTAĆ

1. Roszczenia z tytulu nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usługi wygasaja wskutek przyjęcia Przesyłki bez zastrzezen. Nie dotyczy to jednak roszczen z tytulu niewidocznych w chwili wydania ubytków lub uszkodzenia Przesyłki. Odpowiedzialnosc Przewoźnika w takim przypadku zachodzi tylko wtedy gdy Klient udowodni, ze do szkody doszlo w czasię od przyjecia Przesyłki do przemieszczania, az do chwili jej wydania.

2. Reklamacje z tytulu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług może składać wyłącznie Klient, który zlecił ich wykonanie. Reklamacje złożone przez inne osoby zostaną im zwrócone z pouczeniem o osobie uprawnionej do złożenia reklamacji.

3. Reklamacje należy składać drogą mailową do Eurotransport w terminie 2 (dwóch) dni licząc od dnia doręczenia, a w razie utraty Przesyłki – w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia przyjęcia Przesyłki przez Przewoźnika do przemieszczania, pod rygorem utraty prawa do ewentualnych roszczeń.

4. Jeżeli z reklamacją występuje inna osoba niz Klient, który zlecił usługę, powinna ona dołączyć dokument przelewu praw, albo pełnomocnictwo..

5. Po zgłoszeniu faktu szkody lub utraty Przesyłki klient powinien dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procesu reklamacji w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia reklamacji.

6. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 60 dni licząc od dnia złożenia pełnej reklamacji wraz z niezbędnymi dokumentami.

7. Pełna pisemna reklamacja powinna zawierać:

 • oznaczenie firmy, siedziby i adresu reklamującego oraz numer rachunku bankowego, na który należy przesłać ewentualne odszkodowanie kwotę roszczenia wraz z uzasadnieniem,
 • numer przesyłki
 • podstawę reklamacji
 • odpowiednie dokumenty uzasadniające wysokość roszczenia (oryginał faktury VAT zakupu, rachunki, paragony lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, kalkulacja kosztów wytworzenia, inne dokumenty potwierdzające wysokość roszczenia)
 • kopie protokołu o stanie Przesyłki / kopie protokołu szkody.
 • Przewoźnik może zażądać od reklamującego dodatkowych dokumentów koniecznych do rozpatrzenia reklamacji.

8. Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje niekompletne (nie spełniające warunków wymienionych w punkcie 7. powyżej), reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.

9. Po rozpatrzeniu reklamacji, Przewoźnik powiadamia pisemnie lub drogą mailową reklamującego o sposobie załatwienia reklamacji, ewentualnym odszkodowaniu oraz terminie i sposobie przekazania należności.

10. Nadawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź przyszłych należności.

+BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH - KLIKNIJ BY PRZECZYTAĆ

Zleceniobiorca, będący jednocześnie administratorem danych osobowych gromadzonych poprzez serwis Eurotransport zobowiązuje się dbać o bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych.
Zapewnia się również realizację uprawnień osób zarejestrowanych w serwisie wynikających z Data Protection Act 1988 and 2003. Odnosi się to w szczególności do prawa wglądu do własnych danych, prawa ich usunięcia bądź aktualizacji.

Dane techniczne
Zleceniobiorca gromadzi w celach technicznych dane IP komputerów, które logują się na serwisie. Dane te nie zawierają informacji mogących zidentyfikować tożsamość użytkownika, gromadzone są wyłącznie w celach technicznych oraz zbierania bardzo ogólnych danych demograficznych o odwiedzających stronę.
Niektóre elementy serwisu mogą wykorzystywać tzw Cookies. Są to informacje zapisywane na dysku twardym użytkownika w celu ułatwienia mu interakcji i komunikacji ze stroną. Cookies nie są wykorzystywane przez serwis do pozyskiwania jakichkolwiek informacji nie związanych z naszym serwisem lub korzystaniem z niego przez użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć obsługę Cookies na swojej przeglądarce internetowej.

Przekazywanie danych
Zleceniobiorca nie przekazuje i nie sprzedaje danych osób zarejestrowanych w serwisie firmom marketingowym i innym firmom niezaangażowanym bezpośrednio w proces świadczenia zleconej usługi. Zleceniobiorca zastrzega sobie jednak prawo do przekazania danych adresowych i kontaktowych zawartych w zleceniach partnerskim firmom kurierskim, które mogą realizować usługę lub jej część na zlecenie AGVantrans Kurier. Dane te wykorzystywane są wyłącznie w celu poprawnego wykonania takowej usługi.

Informacje z Serwisu
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do przesyłania osobom zarejestrowanym w serwisie niezapowiedzianych wiadomości drogą elektroniczną Wiadomości mogą dotyczyć zmian w funkcjonowaniu serwisu, nowości wprowadzonych na serwis, dni otwarcia serwisu w okresach okołoświątecznych, nowych usług, ofert promocyjnych oraz przesyłanie życzeń okazjonalnych (np Noworocznych). Każda osoba zarejestrowana w serwisie może zastrzec, że nie chce otrzymywać żadnych wiadomości oprócz tych niezbędnych do prawidłowego realizowania zamówionych usług.

Konta w serwisie
Konto w serwisie może założyć każda osoba chcąca zamówić usługę bądź zainteresowana otrzymywaniem Newslettera. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do blokady bądź usunięcia konta osoby zarejestrowanej w serwisie, bez podania przyczyny Zamówienia złożone poprzez użycie loginu oraz hasła Zleceniodawcy, będą traktowane jako złożone przez tegoż Zleceniodawcę.